6DOF Motion Sim Platform - ruchoma platforma do symulatora lotu/jazdy